اعتقادات

حلول گرایی، ویژگی اصلی عرفان یهود (کابالا)

لطفا درباره اندیشه حلول‌گرائی در کابالا توضیح دهید. آیا این اندیشه با اصل توحید، تطابق و سازگاری دارد؟

اندیشۀ حلولِ خداوند در تاریخ، طبیعت و انسان، از جمله انحرافات بزرگی است که کابالا با تفسیر کتب «باهیر» و «زوهر»[1] با آن روبرو شد. حلول در لغت به معنای فرود آمدن و نازل شدن در محلی است.[2] این اندیشه در اکثر متون کلامی و فلسفیِ ادیان توحیدی مردود بوده و ساحت خداوند، منزه از حلول، مکان و محل دانسته شده است؛ چرا که حلول کننده نیازمند به چیزی است برای حلول، و خداوند از همۀ جهان و جهانیان بی نیاز است.

یوگا تنها یک ورزش است؟

تکنیک های جسمی یوگا چیست؟ اصلا یوگا چه خصوصیاتی دارد که توانسته اند آن را زیرمجموعه ورزش ببرند؟

یوگا یکسری تکنیک های جسمی به نام"آسانا" دارد، البته یوگا تکنیک های دیگری هم دارد که ذهنی و تنفسی است و ما کاری به آنها نداریم ولی تکنیک های جسمی آن که خیلی قابل توجه و بیش از 10 هزار مورد هستند، یک رویکرد جسم و تن محور دارند و به همین اعتبار هم آن را زیر مجموعه ورزش های همگانی و با رویکرد ورزشی ثبت کرده اند.
وقتی مربیان یوگا قبول ندارند که یوگا تنها یک ورزش است بنابراین تکنیک ها نیز یک نوع عبادت است و ابزار ورود به عالم معناست و ما را با تعالی و اخلاق پیوند می دهد، بنابر این ما باید با هشیاری بیشتری با یوگا مواجه شویم.

گفته های استاد در عرفانهای کاذب!

پرسش:جديدا با عرفاني رو به رو شدم كه اسمش را نمي دانم، امافوق العاده به عرفان اسلامي شبيه است. تنهاچيزي كه باعث شد به اين عرفان شك كنم اين بود كه دراين عرفان معتقدند كه براي انجام كارهاي خير نياز به اجازه پدرومادر نيست مثلا برای رفتن به زيارت، يااينكه شديداًمعتقدندبراي رسيدن به سعادت تنهاراه پيروي ازگفته هاي استاداست. آنها خودشان را رابط خدا با بشر معرفی کرده و می گویند که به آنها الهام می شود. مي خواستم بدونم اسم اين نوع عرفان چيه؟

پاسخ:

شیطان پرستی، فراماسونری و نشانه های آن

لطفا درباه فرقه هاي فرماسونري و شيطان پرستي و نشانه هاي ان در زندگي روز مره،توضیح دهید

لازم به یاداوری است که شیطان پرستی از نظر باورها و مناسک عملی با فراماسونری تفاوت دارد. البته این دو جریان پیوند وثیقی با هم داشته ولی دقیقا یکی نیستند به همین علت پاره ای از نمادها در هر دو وجود دارد و از طرف دیگر هر کدام سمبل ها و نمادهای اختصاصی هم دارند.

حلقه دعائی در عرفان حلقه

اخيرا در دانشگاه بچه‌ها در مورد حلقه‌هاي كيهاني صحبت مي‌كنند اينكه وقتي جز گروه مي‌شوند صاحب حلقه دعايي مي‌شوند و مي‌توانند در ارتباط دعايي بايكديگر حتي از مسافت دور بنشينند و حتي معتقدند هركس جز اين گروه شود ممكن است دچار امراضي باشدكه خودش هنوز نميداند! و وقتي وارد بقول خودشان ارتباط دعايي ميشوند بوسيله حلقه‌ها، اين امراض ازاو دور ميشود! لطفا نسبت به این ادعاها توضیح دهید؟

آنچه شما به عنوان امراض نامعلوم اشاره کرده اید همان چیزی است که به عنوان کالبدهای ذهنی و موجودات غیر ارگانیک در عرفان حلقه مطرح است. عرفان حلقه مدعی است که می تواند با عمل برون ریزی و تشعشع دفاعی و فرادرمانی باعث درمان افراد و خروج این موجودات از کالبد افراد گردیده و آن ها را به شفا و بهبودی برساند.