هندوئیسم

رد تناسخ در اسلام

بحث تناسخ كه درعرفانهاي هندي مطرح مي شود جذاب و قابل باور به نظر مي رسد چرا اسلام آن را رد مي كند و با آن مخالف است؟

tanasokh_0.jpg
پاسخ اجمالي:
قول به تناسخ در واقع انكار معاد است. لذا تمام آيات اثباتگر معاد، در حقيقت، ردّ تناسخ نيز محسوب مي شوند.
طبق براهين عقلي كه فلاسفه اسلامي ارائه نموده اند ، تناسخ ( انتقال روح يك نفر به بدن دنيايي ديگري بعد از مرگ بدن اوّل) امري است ذاتاً محال. لذا هر انساني فقط با يك بدن مادّي زاده مي شود و بعد از مرگ نيز محال است روح او به بدن مادّي ديگري منتقل گردد.