عرفان سرخپوستی

سرنوشت تأسف‌بار مؤسس عرفان کاذب آمریکایی/ راز عدم تأثیر سحر روی پیامبران

Abedi.jpgرئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم گفت: زمان ابوعلی سینا یک نفر مرض مالیخولیا گرفته بود، این همیشه خیال می‌کرد یک خمره‌ای روی سرش است، هر کجا می‌خواست برود مواظب بود که این خمره نیفتد، پیش هر دکتری می‌بردندش خوب نمی‌شد!

آسیب شناسی عرفان سرخپوستی

آسیب شناشی عرفان سرخ پوستی

آن چه امروز عرفان سرخ پوستی نام گرفته است, ناظر به آموزشهایی است که کارلوس کاستاندا از پیر سرخ پوستی به نام (دون خوان) فرا گرفته و در یازده کتاب نگاشته و نشر داده است. تمامی این کتابها به فارسی ترجمه شده است و خواننده بسیار هم داشته و دارد, تا آن جا که گاهی از عرفان سرخ پوستی به عنوان یکی از جریانهای فرهنگی کشور یاد می شود.

نقد مبانی کارلوس کاستاندا

kastanda.JPGآنچه از مباني فكري وانديشه ها وباورهاي تولتك ها يا ساحران شمنيسم مي توان در كتابهاي كاستاندا بدانها دست ياقت فراوان است مهم ترين مباني فكري ساحري دون خوان را مي توان در طريقت معنوي، گياهان اقتدار، ديدن، انسان وجهان، متوقف كردن گفتگوي دروني ودنيا،اولين، دومين و سومين قدرت و تماميت نفس، كمين وشكار كردن، فيوضات عقاب و هسته هاي تجريدي روح و موجودات غير آلي يا غير ارگانيك بر شمرد.

عرفان سرخ پوستی

آن چه امروز عرفان سرخ پوستی نام گرفته است, ناظر به آموزشهایی است که کارلوس کاستاندا از پیر سرخ پوستی به نام (دون خوان) فرا گرفته و در یازده کتاب نگاشته و نشر داده است. تمامی این کتابها به فارسی ترجمه شده است و خواننده بسیار هم داشته و دارد, تا آن جا که گاهی از عرفان سرخ پوستی به عنوان یکی از جریانهای فرهنگی کشور یاد می شود.

خواننده آثار کاستاندا, به خوبی می داند که جمع و سامان دهی آموزه های نظری و عملی مکتب دون خوان, بسی دشوار است و این کاری است که در این نوشتار هرچند با کاستی بسیار, انجام گرفته است. پژوهش حاضر, که از حجم یک مقاله فراتر رفته, در چهار بخش و یک پیوست, سامان گرفته است.