تفاوت سحر با قدرت های عارفان ؟

سحر و جادو با عرفان چه تفاوتی دارد؟ مگر غیر از این است که عرفا هم قدرت های مانند سحر دارند؟

برای اینکه فرق عارفان حقيقي با صاحبان اعمال غيرعادي (مثل مرتاضان) مشخص شود، پاسخ را در قالب تمثيلي چنين گفته اند

نقدی بر تعالیم جی پی واسوانی!

جی پی واسوانی کجایی است؟ نوشته هایش را چه طور ارزیابی می کنید؟

مقدمه

جهان سکولار شدة امروز که در بی‏معنایی ناشی از نادیده انگاشتن مبدأ و معاد، تشنة معنا و معنویت است به شکلی گسترده دست به دامن عرفان‏های نوظهوری زده است که امید خلق معنا را برای این زندگی بی‏محتوا نوید می‏دهند.