نمادهاي شيطان‏گرايي

نمادهای شیطان گرایی را معرفی کنید.

نمادهاي شيطان‏گرايي

 قبل از تشريح نمادها بهتر است به دو نکته اشاره نمائيم:

الف) نمادها ممکن است در برهه‏هاي زماني مختلف و يا در بسترهاي فرهنگي مختلف، معاني متفاوتي داشته باشند.

ب) يک نماد ممکن است به طور همزمان معاني موازي پيدا کرده باشد.

 

image018.jpg 1. بز بافومت (Baphomet)

بز يا قوچي به نام بافومت است که هم با جانور شاخ‌دار يوحنا در كتاب مكاشفات يوحنا همانندي دارد و هم در اسطوره‌هاي مصري نماد باروري است[1] و دو ماه سياه «گبورا» و سفيد «چسد»[2] در طرفين او نشانة ترکيب روشنايي و تاريکي است، در برخي متون شيطان‏گرايان پيرامون بافومت اين چنين گفته شده است: «دو دست او نمادي از هرمس مصري است، يکي به سمت بالا به ماه سفيد "چسد" اشاره مي‏کند و يکي به سمت پائين به ماه سياه "گبورا"». اين سمبل هارموني کامل بين لطف و عدالت را بيان مي‏کند. شعلة ميان دو شاخ او مشهور به «شعله هوش» نيز نماد نبوغ و دانايي شيطان است. شايد بدين‌خاطر که همو بود كه آدم(عليه‌السلام) و همسرش را به سمت درخت دانايي رهنمون شد.[3]

البته نمادها لزوماً يک ريشه يا يک معنا ندارند. «بافومت» ممکن است نماد بز قرباني در آيين يهود باشد که بزي مقدّس است و بنابر نقل عهد عتيق اين بز، قرباني حضرت اسحاق شد[4] که بني‌اسرائيل از نسل او هستند. شيطان‌ هم به نوعي قرباني هدايت انسان و دست‌يابي او به درخت دانش و معرفت شد. با اين توضيح بز مي‌تواند نماد گويايي از ايثار بزرگ شيطان براي آدم باشد!![5]

 

image020.jpg 2. ستاره پنج پر وارونه به همراه سر بز

نماد اصلي فرقه satanism‌، نشاني است مركب از يك ستاره پنج پر وارونه[6]  كه درون آن تصوير سر يك بز قرار داده شده است. اين تركيب درون دو دايره قرار گرفته و دور تا دور آن عبارتي به زبان عبري نگاشته شده است.

سر بز مربوط به سر بز بافومت[7] مي‏باشد كه در گروه‏هاي ماسوني و شيطانگرايي باستاني نشان شيطان بوده است. ستارة پنج پر (در حالت عادي)[8] نمادي بسيار كهن محسوب مي‏شود. اين نماد در زماني نشان «ونوس» الاهة زيبايي و عشق شهواني زنانه بوده است.

image022.jpg آنتوان لاوي در كتاب «انجيل شيطاني» اين نماد را اين‌گونه تفسير مي‏نمايد: «بافومت نمايندة قدرت تاريكي است كه با شهواني بودن بز تركيب شده است. ستاره پنج پر در نقاشي داوينچي اشاره به طبيعت روحاني انسان دارد ولي چون در اين تفكّر(Satanism) جنبة شهواني انسان مدّ نظر است، پنج ضلعي وارونه شده است تا سر بز بافومت نيز به خوبي در آن جاي گيرد. شاخ‏هاي او نماد دوگانگي هستند كه به نشانة مبارزه‌طلبي به سمت بالا اشاره مي‏كنند. سه جهت معكوس شده ديگر هم نافي تثليث است. حروف عبري نوشته شده داخل دايره بزرگ برگرفته از آموزه‏هاي جادويي "كابالا" است كه به معناي "لويتان"[9] مي‏باشد.»

اين نماد در موارد بسياري در فرقة شيطان‏گرايي استفاده مي‏شود؛ ازجمله:

1. نصب اين نشان در بالاي محراب در موقع اجراي آئين‏هاي شيطاني.[10]

2. اعطاي اين نماد به عنوان نشانگر درجات مختلف كليساي شيطان.

نكته: تركيب ستارة پنج پر وارونه به همراه نماد «S» شيطاني نيز يكي از نماد‏هايي است كه در اين فرقه استفاده مي‏شود. البته بيشتر اين نماد را آنتوان لاوي براي شخص خودش استفاده مي‏نمود، فلذا با عنوان «نشان دكتر لاوي» در ميان شيطان‏گرايان شهرت پيدا كرده است.

 

3. عدد 666

اين عدد به گفته يوحنا در بخش مكاشفات يوحنا در کتاب مقدّس «عدد شيطان» است. در مکاشفات نوشته شده: «جانور عجيب ديگري ديدم که از زمين بيرون آمد. اين جانور دو شاخ داشت مانند شاخ‌هاي برّه و صداي وحشتناکش مثل صداي اژدها بود... بزرگ و کوچک، فقير و غني، برده و آزاد را وادار کرد تا علامت مخصوص را روي دست راست يا پيشاني خود بگذارند و هيچ کس نمي‌توانست شغلي به دست آورد يا چيزي بخرد مگر اينکه علامت مخصوص اين جانور يعني اسم يا عدد او را بر خود داشته باشد. اين خود معمايي است و هرکس با هوش باشد مي‌تواند عدد جانور را محاسبه کند.

اين عدد اسم يک انسان است که مقدار عددي آن به 666 مي‌رسد.[11] اين عدد بعضاً با عنوان شماره تلفن شيطان نيز در كشور ما رواج پيدا كرده است.

 

4. صليب وارونه  image026.jpg (Upside down cross )

همانطور که در بخش تشريح تفکرات فرقه‏هاي امروز شيطان‏گرايي گفته شد. يکي از انديشه‏هاي محوري در جريان شيطان‏گرايي و فرقه‏هاي شيطان‏پرستي آموزه ضددين بودن است. از آن‌جا که مذهب غالب در دنياي غرب دين مسيحيت مي‏باشد. اين نماد براساس تفكّرات ضدمسيحي شيطان‏گرايان به نشان خصومت با دين مسيحيت و توهين به آن استفاده مي‏شود.

 

5. دست شاخ‌دار image024.jpg (Horned Hand)

دو انگشت برافراشته شده در اين نماد نشان از دو شاخ بز بافومت مي‏باشد. اين نماد بعضاً به همراه عبارت Hail Satan به معناي درود بر شيطان در گروه‏هاي شيطان‏گرايي مورد استفاده قرار مي‏گيرد. البتّه در چند سال اخير اين علامت به صورت گسترده درميان طرفداران سبک‏هاي مختلف موسيقي متال استفاده مي‏شود که با توجه به مضامين شيطان‏گرايانه‏اي که امروزه در ميان اشعار گروه‏هاي متال رايج است چندان بي‌ربط با تفسير نخست که بيان شد نيست.

نکتة مهمّي که بايد در اين قسمت به آن توجّه کرد آن است که: بعضاً افراد دو نماد ديگر که از لحاظ حالت قرار گرفتن انگشتان شبيه به دست شاخ‌دار است را با يکديگر هم معنا تفسير مي‏کنند.

نشان اول: image028.jpg بوزقورد (گرگ خاکستري) که در ميان جنبش‏هاي پان ترکيسم مورد استفاده قرار مي‏گيرد و صورت نماديني از گرگ در آن نشان داده مي‏شود.

نشان دوم : image030.jpg هنگامي که انگشت شست به صورت باز قرار گيرد، اين حالت دست معادل نمادين عبارت «دوستت دارم»[12].

در کشورهاي غربي، خصوصاً آمريکا، مي‏باشد. اين نماد ترکيبي از سه حرف از حروف الفباي لاتين در زبان نشانه‏ها (I)، (L)، (Y) که مختصر شده عبارت (I Love You) است مي‏باشد.

 

شيطان‏گرايان و مراكز قدرت حامي آن‏ها، براي ترويج نمادهاي مذكور در حوزة فرهنگ عمومي از ابزارهاي مختلفي استفاده مي‏نمايند، كه از آن جمله مي‏توان به استفاده از اين نمادها در ساخت زيورآلات، پوشاك و البسه، ‌طراحي ساختمان‏ها، نقاشي بر روي ديوارها و اماكن عمومي و... اشاره نمود. متأسّفانه در چند سال اخير بسياري از اين نماد‏ها در قالب‏هاي مذكور به كشور عزيزمان وارد شده است و رو به گسترش و ترويج مي‏باشد، و اين امر آگاهي هرچه بيشتر مسئولين اجرايي و فرهنگي كشورمان را مي‏طلبد كه با همكاري نهادهاي علمي-پژوهشي در اين زمينه، ‌اقدام به برخورد صحيح و جلوگيري از ترويج اين نمادها در كشورمان نمايند.

گسترة اين نمادها باعث مي‌شود که ذهنيت‌ها و ارزش‌هاي مردم هماهنگ با معاني آنها شکل بگيرد. نمادها هويت سازند و به فرد و جامعه هويت مي‌بخشند و خودپنداره‌هايي را ايجاد مي‌کنند که به زندگي و رفتارهاي افراد معنا مي‌دهد و مردم با همين معاني وجود و زندگي خود را تفسير کرده و ارزش‌ها و اهداف زندگي خود را تعريف مي‌کنند. کارکرد هويت‌بخشي و معنادهندگي نمادها در کنار گرافيک و طراحي متفاوت و چشم‌نوازشان و در دسترس بودن، مد شدن و تبليغاتي که روي آنها صورت مي‌گيرد، باعث استفادة روزافزون از سوي مردم به ويژه جوانان و نوجوانان دنيا مي‌شود. پس از پذيرفته شدن اين نمادها در فرهنگ عمومي ملت‌ها، انتقال ايدئولوژي مربوط به اين نمادها بسيار ساده و پذيرفتني مي‌شود.


[1]. اساطیرمصر، ص 198.

[2].گبورا (Geburah) و چسد (Chesed) دو عدد از ده سفیروت تشکیل‌دهندة درخت حیات در عرفان کابالا می باشند.

[3]. سفر پيدايش تورات- 15/6

[4]. سفر پیدایش تورات :19-1/22.

[5]. شیطان پرستی موجی در زمان حال یا طرحی برای آینده.

[6]. Inverted Pentagram.

[7]. Baphomet.

[8].Pentagram.

[9]. (لوياتان) Leviathan (کلمه‌ای است عبري كه 6 مرتبه نيز در تورات ذکر شده ‌است. لویاتان يك اژدهاست كه در آب زندگي مي‏كند. در اسطوره‌شناسي از لوياتان به عنوان يكي از هفت فرشته نگهبان جهنم ياد شده است. ولي در فرقه شيطان‌گرايي لوياتان در كنار چهار شيطان ديگر به عنوان 4 نگهبان جهنم هستند كه هركدام نماد يكي از عناصر اربعه (آب، باد، خاك، آتش) مي‏باشند. 4 فصل كتاب انجيل شيطاني آنتوان لاوي نيز با اين عناوين نام‌گذاري شده‌اند.

[10] . The satanic Bilbe , devices used in a satanicritual, symbol of Baphomet.

[11] . مکاشفات یوحنا/11-18: 13

[12] .I Love You.

(به نقل از: کتاب تحليلي بر عرفان‏هاي نوظهور (راه و بي‌راهه، شماره 1)، حمزه شريفي‌دوست، انتشارات معارف)

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.