مبنای روان‌شناختی تانترا

آیا عقیده مذهب تانترا در زمینه ارضاء کامل غریزه جنسی بر مبانی روان‌شناختی خاصی مبتنی است؟

یکی از تعالیم اصلی اشو، ارضاء کامل غریزه جنسی است تا مانع کشف و شهود قلبی نگردد. این ایده تحت تاثیر مذهب تانترا است که معتقد است شهوات يا خواهش‌هاي نفساني را با تخليه كامل آنها در مراسم مذهبي بهتر مي‌توان تحت فرمان درآورد. غريزة جنسي را نبايد سركوب كرد، بلكه بايد به دقيقترين وجه به اظهار آن پرداخت و در ارضائش كوشيد.
مبناي روان‌شناختي كه تز معرفت‌شناسانة تانترا را پشتيباني مي‌كند اين است که در ساختار وجود انسان هفت کانون نيرو قرار دارد. اولين و پايين ترين آن در مرکز انگيزش جنسي پايين تر از انتهاي ستون مهره هاست. نيروي بيکران الاهي که در انسان نهفته، آنقدر فروکاسته شده که در اين مرکز به صورت کنداليني (مار حلقه زده) فروخفته است. اگر اين نيروي الاهي (شکتی) برانگيخته شود به تدريج رشد مي‌کند و ساير کانون‌هاي نيرو را فعال مي‌سازد تا نقطة هفتم که بالاي سر قرار داشته، نماد آن نيلوفر هزار برگ است. در آنجا اتحاد با نيروي الاهي کشف شده، انسان مي‌تواند خداوند را درک کند.
بنابراين عشق جنسي نقطة شروع حركت به سوي خداوند است. به اين صورت که عشق ابتدا به صورت جنسي ظهور مي کند سپس ارضاء‌ آزادانة آن نيروي درون را رها كرده، روبه شكوفايي مي‌برد. تا جايي كه ذهن از همة تصورات و دل از همة اميال پاك شده، به درك خداوند مي‌رسد و عشق را در رابطه با کل هستي و خداوند و کشف خويشتن تجربه کند. بايد نيروي عشق جنسي رها شود، ببالد و فرارود تا نيلوفر هزار برگ شکوفا گردد. تانترا «کليدهايي را در اختيارت قرار مي دهد که لجن را به نيلوفر آبي بدل کنی».

نوشته شده توسط: حمیدرضا مظاهری سیف

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.