جریان های نوظهور داخلی

گزارشی درباره علي يعقوبي

سوالي در باره شخصي بنام علي يعقوبي دارم كه كلاس هاي بسوي ظهور وآخرالزماني را دراصفهان دارند.

ali-yaghobi.jpg
پيش از ارزيابي مطالب مطرح شده توسط آقاي يعقوبي لازم است به نكته مهمي در زمينه چنين مباحثي توجه شود و آن اينكه اگر به صورت كلي بخواهيد پيرامون شناخت عملكرد و مواضع افراد ، تشكل ها اعم از مذهبي يا سياسي و... قضاوت و ارزيابي صحيحي داشته باشيد بهترين راه اين است كه اين اقدام بر اساس معيار و ملاك هاي دقيق و معتبر صورت پذيرد