درباره زندگی و شخصیت پال توئیچل چه اطلاعاتی در دست می‌باشد؟
کتاب مقدس اکنکارها چه می‌باشد و چه نقدهائی بر آن وارد است ؟
آیا در این فرقه عقل‌گرائی مورد تائید قرار گرفته است؟ رویکرد آنها نسبت به علم و تجربه چگونه می‌باشد؟
آیا درست است که رهبران اکنکار همه نظامی آمریکایی بوده‌اند؟
در مورد تاریخچه و زندگی پال توئیچل چه اطلاعاتی در دست است؟
اکیست ها می گویند که همه ادیان از اکنکار تغذیه شده اند؟ چطور دلیل بر رد این ادعا بیاوریم؟